• Standaard

Volg ons op:

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

LEDEN

 • Leden zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan.
 • Men is definitief lid vanaf de ingangsdatum voor de minimale lidmaatschapsperiode van 6, 12 of 24 maanden.
 • Na de overeenkomst duur van 12 of 24 maanden word het  abonnement stilzwijgend verlengd met telkens een maand met de prijs van de 6 maanden overeenkomst.
 • Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Alle leden krijgen bij aanvang van het lidmaatschap een persoonsgebonden pasje.
 • Voor aanvang van iedere training dient men zich d.m.v. dit pasje te registreren.
 • Bij verlies, beschadiging of diefstal van uw pas dient u een nieuwe pas voor €5,-  aan te schaffen .
 • Kinderen zijn welkom bij Millennium Sports & Health Club vanaf 15 jaar.
 • Bij kinderen tot 15 jaar is begeleiding van ouders en/of fitnessbegeleider verplicht.

 

 

TIJDELIJK STOPZETTEN/ RESTITUTIE/BEVRIEZEN

 • Bij ziekte en blessure langer dan een maand en bij zwangerschap, kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet/bevriezen. Een schriftelijke verklaring van de behandelende arts is hierbij een voorwaarde.
 • Restitutie van lidmaatschapsgeld vindt niet plaats.
 • Bevriezen of restitutie is niet mogelijk door overmacht of een overheidsmaatregel zoals: brand, opgelegde verplichting of een natuurramp.

     

   OPZEGGING

 • ·Opzeggen kan alleen persoonlijk aan de balie door het invullen van het daartoe bestemde opzegformulier, of per aangetekende brief naar Millennium Sports & Health Club. Telefonisch of per e-mail opzeggen is niet mogelijk.
 • ·Is door het lid uiterlijk 1 maand voor het einde van de lopende lidmaatschapsperiode niet opgezegd op de manier zoals hierboven beschreven, dan wordt de lidmaatschapsperiode telkens voortgezet met 1 maand lopend van de eerste tot de eerste van elke maand, voor de dan geldende tarieven.
 • ·De overeenkomst kan, onder bepaalde voorwaarden, tussentijds beëindigd worden bij aantoonbare verhuizing 15 km verder van Millennium Sports & Health Club.
 • Na afloop van de contracttermijn geld een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • Bij gebruik van een proefwerk kan er alleen binnen de gestelde 7 dagen opgezegd worden, na dag 7 gaat de overeenkomst automatisch in waarvoor getekend is.
 • Opzeggen binnen de 7 dagen van de startdatum van de proefweek kan enkel door een opzeg formulier in te vullen deze zijn verkrijgbaar bij de bar. Opzeggen via mail of telefonisch is niet mogelijk.

 

VAKANTIEPERIODE/INHALEN

 • Groepslessen worden gegeven bij een minimale opkomst van 3 personen.
 • Tijdens de zomerperiode en feestdagen kunnen er aangepaste openingstijden en lesroosters worden gehanteerd. Tijdens een aangepast rooster blijft men de normale lidmaatschapsgelden verschuldigd.
 • Niet gebruikte lessen bijv. gemist door vakantieperiode, kunnen afhankelijk van het soort lidmaatschap, worden ingehaald tijdens lidmaatschap.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Indien een contributie niet kan worden geïncasseerd zal een bedrag van € 5,00 in rekening worden gebracht. Indien u in gebreke blijft bij de betaling van de verschuldigde contributie binnen de termijn van 14 dagen, staat het Millennium Sports & Health Club vrij derden te belasten met incassomaatregelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening voor u als lid. Tevens wordt u uitgesloten van welke trainingsvorm dan ook, evenals van gebruikmaking van alle faciliteiten binnen het centrum, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan. Deze uitsluiting houdt niet een opzegging van het lidmaatschap in.
 • Zonder schriftelijke intrekking van de incassomachtiging of opzegging loopt de automatische afschrijving stilzwijgend door.
 • Lidmaatschapsgelden worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Met ingang van de eerstvolgende lidmaatschapsperiode wordt het nieuwe tarief in rekening gebracht.


WANGEDRAG

 • Leden die zich schuldig maken aan wangedrag, of de naam van Millennium Sports en/ of haar medewerkers in opspraak brengen kunnen de toegang tot het centrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen.


AANSPRAKELIJKHEID

 • Millennium Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw bezittingen. Tevens kan millennium Sports niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of lichamelijk letsel van haar leden of bezoekers van het centrum.


  Versie 15-01-2020

Volg ons op: